نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه برای برخورد با تحریک کنندگان اغتشاشات اخیر شدند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه برای برخورد با تحریک کنندگان اغتشاشات اخیر شدند.