سید مجید امامی: ما منتظر درخواست نامگذاری و ثبت روز واقعه شاهچراغ (ع) در تقویم ملی کشور هستیم که این درخواست به زودی از سمت شورای فرهنگ عمومی استان فارس به ما ارسال خواهد شد.

سید مجید امامی: ما منتظر درخواست نامگذاری و ثبت روز واقعه شاهچراغ (ع) در تقویم ملی کشور هستیم که این درخواست به زودی از سمت شورای فرهنگ عمومی استان فارس به ما ارسال خواهد شد.


دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور: حادثه شاهچراغ در تقویم ملی ثبت می شود