اگر می خواهیم از رهگذر دانش بنیان شدن اقتصاد ملی و صنایع، آسیب پذیری خود را در مقابل دیگران از بین ببریم و وابستگی مان را در زمینه ی اقلام راهبردی صنایع به کشورهای دیگر کاهش دهیم، باید دانش بنیان شدن در تمام سیستم و ساختار کشور مد نظر قرار بگیرد.

اگر می خواهیم از رهگذر دانش بنیان شدن اقتصاد ملی و صنایع، آسیب پذیری خود را در مقابل دیگران از بین ببریم و وابستگی مان را در زمینه ی اقلام راهبردی صنایع به کشورهای دیگر کاهش دهیم، باید دانش بنیان شدن در تمام سیستم و ساختار کشور مد نظر قرار بگیرد.


دانش‌بنیان شدن اقتصاد ملی، مسیری برای تحقق یک اقتصاد رقابتی به دور از رانت و انحصار است