علی صالحی با اشاره به اجرای حکم پرونده «دهکده آبی پارس» اظهار کرد: محکومان این پرونده که ۶ نفر هستند با جلب اعتماد مردم از طریق سپرده پذیری غیرمجاز، به اتهام اخلال جزئی در نظام اقتصادی کشور به حبس، جزای نقدی و ردّمال محکوم شده اند.

علی صالحی با اشاره به اجرای حکم پرونده «دهکده آبی پارس» اظهار کرد: محکومان این پرونده که ۶ نفر هستند با جلب اعتماد مردم از طریق سپرده پذیری غیرمجاز، به اتهام اخلال جزئی در نظام اقتصادی کشور به حبس، جزای نقدی و ردّمال محکوم شده اند.


دادستان تهران: حکم پرونده «دهکده آبی پارس» اجرا شد