مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو از امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز می شود و لیست خودروهایی که در این طرح عرضه شده اند مشخص شد.

مرحله دوم طرح یکپارچه خودرو از امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز می شود و لیست خودروهایی که در این طرح عرضه شده اند مشخص شد.


خودروهای موجود در مرحله دوم طرح یکپارچه