دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، دو اقدامی است که به آرامش بازار مسکن کمک کرد.

دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن، ساماندهی مشاوران املاک را در دستور کار قرار داده است. در این خصوص امکان دریافت کد رهگیری رایگان برای قراردادهای اجاره توسط مالکان و مستاجران و برخورد با بنگاه‌های فاقد مجوز، دو اقدامی است که به آرامش بازار مسکن کمک کرد.


خطر نسخه‌پیچی بنگاه‌ها برای بازار مسکن