طی سال‌های گذشته شهروندان ایرانی، عراقی و روس ۳ گروه بزرگ خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند.

طی سال‌های گذشته شهروندان ایرانی، عراقی و روس ۳ گروه بزرگ خریداران خارجی مسکن در ترکیه هستند.


خبر بد رقیب اردوغان برای برخی ایرانی‌ها