رسولی با بیان اینکه فاصله معیشت و دستمزد فاصله ۲۱ روز در ماه است، عنوان کرد: ما تا جایی که توانستیم اقدام کردیم اما کارگران در رسانه غایب هستند. به قدری به کارگران وعده داده شده و عمل نشده که به کلی ناامید هستند.

رسولی با بیان اینکه فاصله معیشت و دستمزد فاصله ۲۱ روز در ماه است، عنوان کرد: ما تا جایی که توانستیم اقدام کردیم اما کارگران در رسانه غایب هستند. به قدری به کارگران وعده داده شده و عمل نشده که به کلی ناامید هستند.


خانه کارگر: حداقل دستمزد کارگران کفاف ۹ روز از زندگی یک خانواده را می‌دهد/ ۵ درصد کارگران قرارداد دائم و ۹۵ درصد آن‌ها قرارداد موقت دارند