دادگاهی در خوزستان با هدف ترویج ارائه خدمات عمومی، متهم پرونده تخریب محیط زیست را به کاشت ۳ هزار اصله نهال ملزم کرد.

دادگاهی در خوزستان با هدف ترویج ارائه خدمات عمومی، متهم پرونده تخریب محیط زیست را به کاشت ۳ هزار اصله نهال ملزم کرد.


حکم جالب برای یک متهم در خوزستان: کاشت ۳ هزار اصله نهال