هشت صبح: یکشنبه شب سرور هشت صبح توسط یک مجموعه مورد حمله هکری قرار گرفت که این حمله ناکام ماند. این حمله اگرچه با آی پی سنگاپور اتفاق افتاد ولی تیم امنیت سایبری هشت صبح مکان حمله را داخل ایران شناسایی کرده و معتقدند حمله کنندگان صرفا برای ناشناس بودن از طریق وی پی ان […]

هشت صبح: یکشنبه شب سرور هشت صبح توسط یک مجموعه مورد حمله هکری قرار گرفت که این حمله ناکام ماند. این حمله اگرچه با آی پی سنگاپور اتفاق افتاد ولی تیم امنیت سایبری هشت صبح مکان حمله را داخل ایران شناسایی کرده و معتقدند حمله کنندگان صرفا برای ناشناس بودن از طریق وی پی ان به آی پی سنگاپور متصل بودند.


حمله هکری ناموفق به سایت هشت صبح