فردی با چاقو با ورود به مدرسه‌ای در برلین، به دو دانش آموز حمله کرد.

فردی با چاقو با ورود به مدرسه‌ای در برلین، به دو دانش آموز حمله کرد.


حمله با چاقو به دو دانش آموز دختر در برلین