بر اساس ادعای یک رسانه روسی، کریمه توسط حداقل شش پهپاد مورد حمله قرار گرفت که دو فروند از آنها با موفقیت به اهداف خود رسیدند. این رسانه همچنین مدعی شد که پهپادهای شرکت کننده در این حمله Mugin-۵ بوده اند.

بر اساس ادعای یک رسانه روسی، کریمه توسط حداقل شش پهپاد مورد حمله قرار گرفت که دو فروند از آنها با موفقیت به اهداف خود رسیدند. این رسانه همچنین مدعی شد که پهپادهای شرکت کننده در این حمله Mugin-۵ بوده اند.


حمله اوکراین به روسیه با پهپاد چینی (+عکس)