جو بایدن و “یون سوک یول” روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی با صدور بیانیه ای مشترک با عنوان “اعلامیه واشنگتن” اعلام کردند: آمریکا و کره جنوبی در برابر هر تهدیدی که امنیت مشترک آنها را تهدید می کند، کنار هم خواهند ایستاد.

جو بایدن و "یون سوک یول" روسای جمهور آمریکا و کره جنوبی با صدور بیانیه ای مشترک با عنوان "اعلامیه واشنگتن" اعلام کردند: آمریکا و کره جنوبی در برابر هر تهدیدی که امنیت مشترک آنها را تهدید می کند، کنار هم خواهند ایستاد.


حمایت آمریکا از کره جنوبی و هشدار به کره شمالی