حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت در این فیلم حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت ایران و گفتگوی صمیمانه با دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی را مشاهده می‌نمایید. دریافت ۲۰ MB

حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت

حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت

در این فیلم حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت ایران و گفتگوی صمیمانه با دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی را مشاهده می‌نمایید.

دریافت ۲۰ MB


حضور چهار ساعته معاون اول رییس جمهور در دانشگاه علم و صنعت