بهادری جهرمی که برای دیدار با دانشجویان، راهی دانشگاه امیرکبیر شده بود، پیش از آغاز جلسه، کنار دانشجویان در سلف دانشگاه حاضر شد و ضمن صرف غذا پای صحبت دانشجویان نشست.

حضور سخنگوی دولت همراه دانشجویان در سلف دانشگاه امیرکبیر

بهادری جهرمی که برای دیدار با دانشجویان، راهی دانشگاه امیرکبیر شده بود، پیش از آغاز جلسه، کنار دانشجویان در سلف دانشگاه حاضر شد و ضمن صرف غذا پای صحبت دانشجویان نشست.