حال که او بر اثر سرطان درگذشته است یک نکته بسیار ساده را فراموش نکنیم، او فقط منتقد یا مخالف با برخی رویه‌های سیاسی وقت بود و به همین دلیل چه صحنه‌هایی از حسین زمان دریغ شد.

حال که او بر اثر سرطان درگذشته است یک نکته بسیار ساده را فراموش نکنیم، او فقط منتقد یا مخالف با برخی رویه‌های سیاسی وقت بود و به همین دلیل چه صحنه‌هایی از حسین زمان دریغ شد.


حسین زمان ؛ افسوس چه ترانه‌ها در سینه ماند و چه آهنگ‌ها که خشکید …