“حجاب برای ما مهم است، اما مقام معظم رهبری تاکید دارند که اقتصاد و مهار تورم برای ما اولویت اول را دارد”.

"حجاب برای ما مهم است، اما مقام معظم رهبری تاکید دارند که اقتصاد و مهار تورم برای ما اولویت اول را دارد".


حجاب مهم است اما مسئله اصلی نیست / اولویت اول اقتصاد و تورم است / دشمنان می خواهند ائمه جمعه را به بحث حجاب بکشانند تا مقابل جامعه قرار گیرند