بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، جنگنده رهگیر میگ- ۳۱ این کشور دیروز دچار سانحه شد و سقوط کرد.

بر اساس اعلام وزارت دفاع روسیه، جنگنده رهگیر میگ- ۳۱ این کشور دیروز دچار سانحه شد و سقوط کرد.


جنگنده میگ- ۳۱ روسیه سقوط کرد