جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با سخنگوی دولتجلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی با سخنگوی دولت