به رغم وجود برخی ضوابط و چهارچوب‌ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلا‌های قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی دیده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.

به رغم وجود برخی ضوابط و چهارچوب‌ها در متون قانونی مربوط، امروزه برخی خلا‌های قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی دیده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تأمین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است.


جزییات لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها»؛ از «عدم حمل سلاح» تا «نظافت محل تجمع»