داستان شاسی بلند برای هزارمین بار ثابت کرد مشکل کشور در اطلاع رسانی، عمیق است. از هواپیمای اوکراینی تا افزایش قیمت بنزین، از حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا کرونا و واکسن، از گشت ارشاد و مهسا امینی تا حوادث پاییز ۱۴۰۱، ما نیازمند اطلاع رسانی حرفه ای، شفاف و مستقل هستیم.

داستان شاسی بلند برای هزارمین بار ثابت کرد مشکل کشور در اطلاع رسانی، عمیق است. از هواپیمای اوکراینی تا افزایش قیمت بنزین، از حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ تا کرونا و واکسن، از گشت ارشاد و مهسا امینی تا حوادث پاییز ۱۴۰۱، ما نیازمند اطلاع رسانی حرفه ای، شفاف و مستقل هستیم.


جای خالی خبرنگاران در داستان شاسی بلند