تیپ محجبه و متشرع اکثریت طرفداران اردوغان که در گردهمایی های انتخاباتی او قابل مشاهده است در حالی است که میزان افراد محجبه و تیپ مذهبی در بین حامیان قلیچدار اوغلو در حداقل خود قرار دارد.

تیپ محجبه و متشرع اکثریت طرفداران اردوغان که در گردهمایی های انتخاباتی او قابل مشاهده است در حالی است که میزان افراد محجبه و تیپ مذهبی در بین حامیان قلیچدار اوغلو در حداقل خود قرار دارد.


تیپ متفاوت طرفداران اردوغان و قلیچدار اوغلو (+عکس)