هواپیمای ترابری ترکیه که به منظور تخلیه شهروندان این کشور به سودان رفته بود، هنگام فرود مورد تیراندازی افراد ناشناس قرار گفت.

هواپیمای ترابری ترکیه که به منظور تخلیه شهروندان این کشور به سودان رفته بود، هنگام فرود مورد تیراندازی افراد ناشناس قرار گفت.


تیراندازی به یک هواپیمای ترکیه‌ای در سودان