تکلیف افزایش مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد/ تشکیل شورای حمایت از مساجد در استان‌ها/ظرفیت جذب پزشک متخصص افزایش پیدا می‌کند – تابناک

Print Friendly, PDF & Email

تکلیف افزایش  مالیات بر ارزش افزوده مشخص شد/تعرفه آب افزایش پیدا کرد؟

به گزارش تابناک سیاسی و مجلس، چهل و نهمین جلسه بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد.ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی و گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک‌فوریتی الحاق پنج‌ تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دستور کار قرار دارد.

ماجرای افزایش مالیات ارزش افزوده به کجا رسید؟

همچنین ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه تجارت و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور نیز در دستور کار امروز نمایندگان قرار گرفت و ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و در آغاز با حذف بند(چ) ماده ۲۷ موافقت شد. بر این اساس اختصاص بخشی از منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی هر استان به همان استان نباید انجام شود.

بند(چ) ماده ۲۷ بدین شرح است: استان هایی که میزان درآمد مالیاتی سالانه آنها نسبت به سال قبل بیش از ۴۰ درصد رشد داشته باشد، ۲۰ درصد از مالیات‌های وصولی مازاد بر ۴۰درصد ، در اختیار همان استان ها قرار می گیرد.

در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه تبصره (۱) بند(ت) ماده (۱۸) و بند (ت) ماده (۲۰) لایحه به تصویب نمایندگان رسید. اما نمایندگان با تصویب بند (پ) ماده (۲۷) لایحه برنامه هفتم مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن از لایحه به تصویب رسید و بر این اساس با افزایش یک واحد درﺻﺪ به مالیات ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده برای اختصاص به آموزش و پروش مخالفت شد.

بر اساس تبصره (۱) بند (ت) ماده (۱۸) که به تصویب رسید، ﺳﺎزﻣﺎن برنامه و بودجه ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﺤﻮه و ﻣﯿﺰان ﺗﺄدﯾﻪ ﺑﺪهی دوﻟﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﺟﺪول ﻟﻮاﯾﺢ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاتی درج ﻧﻤﺎﯾﺪ.

طبق بند(ت) ماده (۲۰) که به تصویب رسید، ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎعی ﺑﺮای ﺣﻖ ﺑﯿﻤﻪ کارکنان ﺷﺎﻏﻞ در دوران ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرکت ﻣﺸﻤﻮل ﺣکم ماده (۴۰) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖپذیر و ارﺗﻘﺎء ﻧﻈﺎم ﻣﺎلی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ کشور می‌باشد.

در ادامه بند (پ) ماده (۲۷) از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد که بر اساس آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗکمیل ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗملک دارایی‌های ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ای ملی و اﺳﺘﺎنی ﺑﻪ وﯾژه ﻃﺮح‌ﻫﺎی آﻣﻮزشی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﯿّﺮﺳﺎز، ﯾک واﺣﺪ درﺻﺪ ﺑﻪﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده اﺿﺎﻓﻪ می‌ﺷﻮد.

تعرفه آب برای دهک‌های پایین مشخص شد

همچنین ماده (۳۹) و اجزاء آن به تصویب نمایندگان رسید. بر این اساس تعرفه مشترکان آب تا سقف الگوی مصرف خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکان تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکان پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای تعیین شود.

در ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم مصوب شد که تفاهم نامه‌ها و قراردادهای طرح(پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن مورد حمایت بیمه‌ای قرار گیرند.

همچنین وزارت بهداشت موظف شد برای توسعه کمی و کیفی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، سالانه ۱۲ درصد ظرفیت پزشکی تخصصی را افزایش دهد.

در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه نمایندگان با بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ موافقت کردند. بر این اساس شورای حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی مساجد، شورایی در استان‌ها به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان تشکیل می‌شود.

بند الحاقی ۵ ماده ۷۶ بدین شرح است: به منظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی مساجد ، شورایی در استان ها به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزه های علمیه ، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد و نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط به امور مساجد در استان ها تشکیل می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا