فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن مازندران ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حمله مسلحانه به دادگاه نشتارود را تکذیب کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن مازندران ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی مبنی بر حمله مسلحانه به دادگاه نشتارود را تکذیب کرد.


تکذیب حمله مسلحانه به دادگاه نشتارود مازندران