بعد از انتشار ویدئو انتقادی اکبر عبدی درباره استفاده از عبارات تبلیغاتی فیلم فسیل یک صفحه خبری سینمایی پاسخی توهین‌آمیز به اکبری عبدی داده است.

بعد از انتشار ویدئو انتقادی اکبر عبدی درباره استفاده از عبارات تبلیغاتی فیلم فسیل یک صفحه خبری سینمایی پاسخی توهین‌آمیز به اکبری عبدی داده است.