محققان کشور موفق به کسب دانش فنی تولید پپتیدهایی شدند که به واسطه آن بنداورنده خونریزی با خاصیت ترمیم زخم شدند که در انواع جراحی ها و درمان التهاب روده قابل استفاده است….

محققان کشور موفق به کسب دانش فنی تولید پپتیدهایی شدند که به واسطه آن بنداورنده خونریزی با خاصیت ترمیم زخم شدند که در انواع جراحی ها و درمان التهاب روده قابل استفاده است.


تولید ژل زیست سازگار برای جلوگیری از خونریزی و ترمیم زخم