تعدادی از خانم ها بدون پوشش مناسب در حال شنا و… بودند که توقیف شد.

تعدادی از خانم ها بدون پوشش مناسب در حال شنا و… بودند که توقیف شد.


توقیف یک «لنج» به علت بی‌حجابی / خانم‌ها، با پوشش نامناسب در حال «شنا» بودند