چند اتفاق اقتصادی خوب ایجاد شد که دوره جدید اقتصادی را بین ایران و سوریه رقم خواهد زد. دیدارهای خوبی با مقامات اقتصادی سوریه داشتم و برای رفع موانع مالی و بیمه‌ای و گمرکی صادرکنندگان ایرانی توافق کردیم تا راه برای شرکت‌های ایرانی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان باز شود. از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای رشد صادرات و رشد اقتصادی ایران استفاده خواهیم کرد.

چند اتفاق اقتصادی خوب ایجاد شد که دوره جدید اقتصادی را بین ایران و سوریه رقم خواهد زد. دیدارهای خوبی با مقامات اقتصادی سوریه داشتم و برای رفع موانع مالی و بیمه‌ای و گمرکی صادرکنندگان ایرانی توافق کردیم تا راه برای شرکت‌های ایرانی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان باز شود. از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای رشد صادرات و رشد اقتصادی ایران استفاده خواهیم کرد.


توضیحات وزیر اقتصاد درباره جزئیات اقتصادی سفر رئیسی به سوریه