توضیحات سخنگوی دولت به رفع مشکلات اینترنت در کشور بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در خصوص فعالیت برخی پلتفرم‌ها، در چارچوب قوانین بین المللی حمایت می‌کنیم. دریافت ۱۵ MB

توضیحات سخنگوی دولت به رفع مشکلات اینترنت در کشور

توضیحات سخنگوی دولت به رفع مشکلات اینترنت در کشور

بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: در خصوص فعالیت برخی پلتفرم‌ها، در چارچوب قوانین بین المللی حمایت می‌کنیم.

دریافت ۱۵ MB


توضیحات سخنگوی دولت به رفع مشکلات اینترنت در کشور