توافق اولیه ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان در جده عربستان، نامه قانونگذاران آمریکایی به سران ۴ کشور برای اقدام علیه سپاه، توافق چین و آمریکا برای حفظ کانال های ارتباطی، صدور حکم آزادی عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان و جزئیات جدید از فساد میلیون دلاری خانواده جو بایدن از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.

توافق اولیه ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان در جده عربستان، نامه قانونگذاران آمریکایی به سران ۴ کشور برای اقدام علیه سپاه، توافق چین و آمریکا برای حفظ کانال های ارتباطی، صدور حکم آزادی عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان و جزئیات جدید از فساد میلیون دلاری خانواده جو بایدن از مهم ترین خبرها و رویدادهای منطقه ای و بین المللی در ۲۴ ساعت گذشته بوده اند.


توافق اولیه ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع سودان در جده عربستان/ نامه قانونگذاران آمریکایی به سران ۴ کشور برای اقدام علیه سپاه/ توافق چین و آمریکا برای حفظ کانال های ارتباطی/ صدور حکم آزادی عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان