فعال سیاسی اصولگرا گفت: باید همه تلاش ها در جهت برگزاری یک انتخابات رقابتی، با شکوه و با حضور همه گروه ها و جریانات باشد.

فعال سیاسی اصولگرا گفت: باید همه تلاش ها در جهت برگزاری یک انتخابات رقابتی، با شکوه و با حضور همه گروه ها و جریانات باشد.


تمام تلاش‌ها باید به سمت برگزاری انتخابات رقابتی باشد