این فاجعه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دو روز پس از وقوع سیل در رواندا رخ داد که دست کم ۱۳۱ نفر را کشت و هزاران خانه را نیز در این کشور آفریقایی ویران کرد.

این فاجعه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو دو روز پس از وقوع سیل در رواندا رخ داد که دست کم ۱۳۱ نفر را کشت و هزاران خانه را نیز در این کشور آفریقایی ویران کرد.


تلفات سیل و رانش‌زمین در کنگو از ۲۸۰ نفر گذشت