عکسی از یاسر شجاعیان بسیجی مدافع امنیت که در نورآباد ممسنی شهید شد. / میزان

عکسی از یاسر شجاعیان بسیجی مدافع امنیت که در نورآباد ممسنی شهید شد. / میزان


تصویری از شهیدِ مدافع امنیت در نورآباد ممسنی