نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه را به تصویب رساندند. به گزارش هشت صبح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت […]

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه را به تصویب رساندند.

به گزارش هشت صبح، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون امنیت‌ ملی و سیاست‌ خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه را بررسی کرده و در نهایت کلیات و جزئیات این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این موافقتنامه؛ موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و ۹ ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله  اسناد آن داده می شود.
تبصره؛ اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ ، بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

انتهای پیام