بانک روسیه نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در ۷.۵۰ درصد باقی گذاشت.

بانک روسیه نرخ بهره اصلی را بدون تغییر در ۷.۵۰ درصد باقی گذاشت.


تصمیم جدید بانک روسیه