تصاویری از رزمایش کمربند امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳، با حضور یگان‌های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت. دریافت ۱۶ MB

تصاویری از رزمایش کمربند امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند

تصاویری از رزمایش کمربند امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند

رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ۲۰۲۳، با حضور یگان‌های سطحی و پروازی نیروهای دریایی ایران، چین و روسیه در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت.

دریافت ۱۶ MB


تصاویری از رزمایش کمربند امنیت دریایی در منطقه شمال اقیانوس هند