تصاویری از تمرین دفاع مستحکم یگان‌های نیروی دریایی ارتش یگان‌های نیروی دریایی ارتش در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ تمرین دفاع مستحکم از سواحل را در شب و روز اول فاز تاکتیکی رزمایش اجرا کردند. دریافت ۳۵ MB

تصاویری از تمرین دفاع مستحکم یگان‌های نیروی دریایی ارتش

تصاویری از تمرین دفاع مستحکم یگان‌های نیروی دریایی ارتش

یگان‌های نیروی دریایی ارتش در ادامه مرحله اصلی رزمایش ذوالفقار ۱۴۰۱ تمرین دفاع مستحکم از سواحل را در شب و روز اول فاز تاکتیکی رزمایش اجرا کردند.

دریافت ۳۵ MB