الواح هخامنشی از جمله آثاری است که حدود ۹۰ سال پیش با موافقت دولت وقتِ ایران از کشور، خارج و به دانشگاه شیکاگو «امانت» سپرده شد. این الواح در بازگشت سفر رئیس جمهور از نیویورک وارد کشور شد.

تصاویری از بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور در فرودگاه مهرآباد

الواح هخامنشی از جمله آثاری است که حدود ۹۰ سال پیش با موافقت دولت وقتِ ایران از کشور، خارج و به دانشگاه شیکاگو «امانت» سپرده شد. این الواح در بازگشت سفر رئیس جمهور از نیویورک وارد کشور شد.


تصاویری از بازگرداندن الواح هخامنشی به کشور در فرودگاه مهرآباد – پایگاه خبری هشت صبح