تصاویری از اولین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ارتش رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با رمز یا زهرا (س) در منطقه جاسک و شرق تنگه هرمز تا مدار ۱۰ درجه شمالی در شمال اقیانوس هند آغاز شد. دریافت ۲۰ MB

تصاویری از اولین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ارتش

تصاویری از اولین روز رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ارتش

رزمایش مشترک ذوالفقار ۱۴۰۱ ارتش با رمز یا زهرا (س) در منطقه جاسک و شرق تنگه هرمز تا مدار ۱۰ درجه شمالی در شمال اقیانوس هند آغاز شد.

دریافت ۲۰ MB