پیکر مطهر شهید «حمیدرضا الداغی»، شهید غیرت که در جریان تلاش برای رفع مزاحمت برای نوامیس مردم در شهر سبزوار توسط اراذل و اوباش به شهادت رسیده بود، با حضور باشکوه مردم شهیدپرور و انقلابی مشهد تشییع شد.

پیکر مطهر شهید «حمیدرضا الداغی»، شهید غیرت که در جریان تلاش برای رفع مزاحمت برای نوامیس مردم در شهر سبزوار توسط اراذل و اوباش به شهادت رسیده بود، با حضور باشکوه مردم شهیدپرور و انقلابی مشهد تشییع شد.