افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا دو ستاره سابق بازیگری سینما و تلویزیون هستند.

افسانه بایگان و فاطمه معتمد آریا دو ستاره سابق بازیگری سینما و تلویزیون هستند.


تشکیل پرونده قضایی برای افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا / دلیل: نداشتن حجاب