بازی را طبق پیش‌بینی ، شاگردان پپ با حملات پیاپی و پاس‌های فراوان و مالکیت کامل بر توپ آغاز کردند اما با گذشت نیمساعت آنچلوتی تیمش را از زمین خودی خارج کرد و زهر خود را بر خط دفاع سیتی ریخت.

بازی را طبق پیش‌بینی ، شاگردان پپ با حملات پیاپی و پاس‌های فراوان و مالکیت کامل بر توپ آغاز کردند اما با گذشت نیمساعت آنچلوتی تیمش را از زمین خودی خارج کرد و زهر خود را بر خط دفاع سیتی ریخت.


تساوی در راند اول رئال-سیتی؛ دبروینه ناجی پپ