ترامپ: دلار و بانک‌های آمریکایی در حال فروپاشی بوده و به زودی دلار دیگر ارز معیار جهانی نخواهد بود.

ترامپ: دلار و بانک‌های آمریکایی در حال فروپاشی بوده و به زودی دلار دیگر ارز معیار جهانی نخواهد بود.


ترامپ: دلار و بانک‌های آمریکایی در حال فروپاشی هستند