نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: نظر شریف حضرت امام این نبود که افراد را به سادگی از کشتی انقلاب پیاده کنیم؛ ایشان دید جامع و کاملی داشتند که تا جایی که ممکن است افرادی که با گرایش‌های مختلف، در اصول و خطوط کلی انقلاب پای امام و انقلاب و آرمان‌های ملی و اسلامی ایستادند و به فکر استقلال، عظمت و توسعه و سربلندی کشور هستند و مقابل با آمریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام و قرآن می‌باشند، حفظ شوند و نظر شریف‌شان این نبود که احیاناً برخی از افراد، فاصله بگیرند و مرزشان را از مرز ملت، انقلاب و رهبری و نظام جدا کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: نظر شریف حضرت امام این نبود که افراد را به سادگی از کشتی انقلاب پیاده کنیم؛ ایشان دید جامع و کاملی داشتند که تا جایی که ممکن است افرادی که با گرایش‌های مختلف، در اصول و خطوط کلی انقلاب پای امام و انقلاب و آرمان‌های ملی و اسلامی ایستادند و به فکر استقلال، عظمت و توسعه و سربلندی کشور هستند و مقابل با آمریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام و قرآن می‌باشند، حفظ شوند و نظر شریف‌شان این نبود که احیاناً برخی از افراد، فاصله بگیرند و مرزشان را از مرز ملت، انقلاب و رهبری و نظام جدا کنند.


تحلیل دری نجف آبادی از برگه رأی‌های امام