صنعت نفت ایران در زمان تحریم از تحریم های چند لایه ای رنج می برد که علاوه بر صادرات نفت، سایر بخش های این صنعت از جمله سرمایه گذاری، نوسازی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و خرید تجهیزات ضروری را نیز نشانه رفته است.

صنعت نفت ایران در زمان تحریم از تحریم های چند لایه ای رنج می برد که علاوه بر صادرات نفت، سایر بخش های این صنعت از جمله سرمایه گذاری، نوسازی پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و خرید تجهیزات ضروری را نیز نشانه رفته است.


تحریم ها چه تاثیری بر صنایع کامودیتی محور ایران دارد؟