اگرچه کاربران ایرانی در هفته‌های اخیر در استفاده از گوگل مپ با مشکل مواجه شدند، اما این اتفاق برای بار اول نیست که رخ داده است.

اگرچه کاربران ایرانی در هفته‌های اخیر در استفاده از گوگل مپ با مشکل مواجه شدند، اما این اتفاق برای بار اول نیست که رخ داده است.


تحریم‌های فناوری ایران توسط آمریکا رفع شده‌اند؟