هنوز اول راه جوانی هستند اما بخاطر زورگیری‌های خشن، باید پشت میله‌های زندان بمانند. ۵ زورگیر خشن در تهران در حالی دستگیر شده‌اند که اجبار و تحمیل یک سبک زندگی آنها را به این نقطه رسانده است.

هنوز اول راه جوانی هستند اما بخاطر زورگیری‌های خشن، باید پشت میله‌های زندان بمانند. ۵ زورگیر خشن در تهران در حالی دستگیر شده‌اند که اجبار و تحمیل یک سبک زندگی آنها را به این نقطه رسانده است.


تبهکاری‌های باورنکردنی ۵ شرور در تهران