در حالی که ۶ روز از اعتصاب نویسندگان آمریکا می‌گذرد، توقف کارهای نویسندگی به این معنی است که بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های در دست تولید نیز متوقف شده‌اند.

در حالی که ۶ روز از اعتصاب نویسندگان آمریکا می‌گذرد، توقف کارهای نویسندگی به این معنی است که بسیاری از پروژه‌ها و برنامه‌های در دست تولید نیز متوقف شده‌اند.


تاثیر اعتصاب نویسندگان آمریکا بر برنامه‌ها و سریال‌های هالیوود