وی در مورد اینکه آیا پیشنهاد خودرو به وی هم شده است گفت: پیشنهاد خودرو به خود بنده نشد ولی ماشین ها را در مجلس می بینم. این ماشین ها در پارکینگ مجلس بود و در اختیار نمایندگان قرار گرفت و مسئله کاملا روشن است.

وی در مورد اینکه آیا پیشنهاد خودرو به وی هم شده است گفت: پیشنهاد خودرو به خود بنده نشد ولی ماشین ها را در مجلس می بینم. این ماشین ها در پارکینگ مجلس بود و در اختیار نمایندگان قرار گرفت و مسئله کاملا روشن است.


بیگی نماینده مجلس:  حراست مجلس مستندات خودروهای تحویل داده شده به نمایندگان را دارد/ خودروسازان خودروها را دادند که حاشیه امنی برای خودشان درست کنند/ فیدلیتی و دیگنیتی ها در پارکینگ مجلس بود